අපගේ රේඩියෝව තුලින් ඔබට ඔබ කැමති ගීත ඉල්ලීම් කල හැක. ඔබට ඒ සදහා කල යුත්තේ අපගේ චැට්‌ අඩවියට පැමිණ ගීත ඉල්ලීම පමණි. එහිදී ආදරය ගැන කතා කරන්න, ඔබගේ ආදර කථාව අපිත් එක්‌ක කියන්න, මිතුරු මිතුරියන් සමග විනෝදයෙන් කාලය ගෙවන්නත් පුලුවනි.
වැඩි විස්‌තර සදහා
     http://www.hurtlove.com/Hurt%20FM%20Request%20Show%20Guide.html

එන්න අපේ චැට්‌ අඩවියට

Chat Room
Chat l Friends l Song  l Creations l Radio l Games l Wallpapers l Webhosting l Advertising | Web Design
2012 Hurtlove.com. All rights reserved.
Hurt FM Online Radio